Fiscal i Comptable

Alta empreses

Assessorament a el client que vol treballar de manera autònoma:
· Persona física.
· Societats civils o comunitats de béns.
· Societats mercantils : Limitades, anònimes o cooperatives.

Constitució de societats

Obtenció del NIF.
Alta de les obligacions censals (Mod. 036).
Inscripció al Registre Mercantil.
Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (Mod. 600).

Procediment comptable

Confecció de la comptabilitat de la empresa. Tancament de l’exercici econòmic.
Assessorament de l’Impost sobre societats:
· Ajustaments extracomptables.
· Estudi de les deduccions.
· Bonificacions de la quota.

Procediment de gestió

Presentació dels llibres comptables.
Presentació dels comptes anuals a el Registre Mercantil.
Impostos trimestrals, anuals o informatius:
· Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
· Impost Sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).
· Retencions.
· Pagaments a compte i Pagaments Fraccionats.
· Impost sobre societats.
· Declaració anual d’operacions amb terceres persones.

Procediment de revisió

Consulta dels expedients i al·legacions davant l’agència tributaria.
Presentació de recursos: · Recurs de reposició.
· Recurs econòmic administratiu.
· Recurs contenciós administratiu.

Procediment d’inspecció

Preparació de la documentació necessària.
Presentació de l’expedient d’inspecció.
Visites i seguiment de l’expedient.

Els nostres equips

G9A2392

Ferran Suñé i Crespo

Cord. Cord. departament de fiscal.
Llicenciat en Dret, Postgrau en Dret Fiscal i Gestor Administratiu.
ferran.sunye@cudos-consultors.com

G9A2488

Carme Serret i Cases

Tècnic en administració i finances
carme.serret@cudos-consultors.com

G9A2448

Susana Giménez i Aguilar

Diplomada en ciències empresarials
susana.gimenez@cudos-consultors.com

G9A2437

Eva Solé i Creus

Tècnic comptable i fiscal
eva.sole@cudos-consultors.com

G9A2495

Montse Gabarrella i Sorribas

Tècnic comptable i fiscal
montse.gabarrella@cudos-consultors.com

JORDI BARAHONA VIÑES

Jordi Barahona i Viñes

Cap de departament de fiscal i Llicenciat en Dret.
jordi.barahona@cudos-consultors.com

ANA QUINTILLA RASO

Ana Quintilla Raso

Llicenciada en Economia
ana.quintilla@cudos-consultors.com

NURIA ICHART MILLAN

Núria Ichart Millan

Cicle Superior de Secretariat
nuria.ichart@cudos-consultors.com

SION CASES SANCHEZ

Sion Cases Sanchez

Diplomada en Ciències Empresarials i Grau de Dret
sion.cases@cudos-consultors.com

G9A2447

Josep Solé i Jou

Cap de departament de trànsit
josep.sole@cudos-consultors.com

IOANA OLTEAN 1

Ioana Oltean

Tècnic en administració i finances

G9A2392

Ferran Suñé i Crespo

Cord. departament de fiscal.
Llicenciat en Dret, Postgrau en Dret Fiscal i Gestor Administratiu.
ferran.sunye@cudos-consultors.com

G9A2488

Carme Serret i Cases

Tècnic en administració i finances
carme.serret@cudos-consultors.com

G9A2448

Susana Giménez i Aguilar

Diplomada en ciències empresarials
susana.gimenez@cudos-consultors.com

G9A2437

Eva Solé i Creus

Tècnic comptable i fiscal
eva.sole@cudos-consultors.com

G9A2495

Montse Gabarrella i Sorribas

Tècnic comptable i fiscal
montse.gabarrella@cudos-consultors.com

G9A2447

Josep Solé i Jou

Cap de departament de trànsit
josep.sole@cudos-consultors.com

IOANA OLTEAN 1

Ioana Oltean

Tècnic en administració i finances

JORDI BARAHONA VIÑES

Jordi Barahona i Viñes

Cap de departament de fiscal i Llicenciat en Dret.
jordi.barahona@cudos-consultors.com

ANA QUINTILLA RASO

Ana Quintilla Raso

Llicenciada en Economia
ana.quintilla@cudos-consultors.com

NURIA ICHART MILLAN

Núria Ichart Millan

Cicle Superior de Secretariat
nuria.ichart@cudos-consultors.com

SION CASES SANCHEZ

Sion Cases Sanchez

Diplomada en Ciències Empresarials i Grau de Dret
sion.cases@cudos-consultors.com

JORDI BARAHONA VIÑES

Jordi Barahona i Viñes

Cap de departament de fiscal i Llicenciat en Dret.
jordi.barahona@cudos-consultors.com